Wymiana i zwrot towaru

Zgodnie z przepisami ustawy, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez konieczności podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od momentu przejęcia rzeczy lub od chwili, gdy inna osoba niż przewoźnik wskazana przez konsumenta, otrzymała rzecz. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konieczne jest powiadomienie nas (Ekspresowa Klinika, ul. Jana Pawła II nr 34/lokal 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, biuro@ekspresowaklinika.pl) o decyzji o rezygnacji z umowy przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, za pomocą jednoznacznego oświadczenia.

W przypadku odstąpienia od umowy na czas nieoznaczony, umowa jest uważana za nieważną, a to, co zostało dostarczone, podlega zwrotowi. Prosimy o odesłanie rzeczy, która ma być zwrócona, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której poinformowano nas o rezygnacji z umowy. Termin ten jest zachowany, jeśli rzecz zostanie odesłana przed upływem 14 dni.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie należy wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy i odesłać na adres:

 • Ja, (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wymienić nazwy towarów)
 • Data zawarcia umowy/odbioru: (data)
 • Imię i nazwisko konsumenta: (imię i nazwisko)
 • Adres konsumenta: (adres)
 • Podpis konsumenta: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data: (data oświadczenia)

Koszty zwrotu i wymiany towaru

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu lub wymiany towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, włącznie z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od daty, w której poinformowano nas o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie dokonany na konto bankowe wskazane w oświadczeniu, chyba że zgodziliśmy się inaczej. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do momentu otrzymania zwracanych przedmiotów.

Zwrot towarów w przypadku przedsiębiorców

Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy zakupów dokonanych przez przedsiębiorców. W odniesieniu do tych podmiotów, obowiązują osobne przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Kiedy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 1. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którą nie można zwrócić po otwarciu z powodów zdrowotnych lub higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, stają się nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 7. Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 8. Umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 9. Umowy zawartej na aukcji publicznej.

Skutki odstąpienia od umowy

W przy­padku odstą­pie­nia od niniej­szej umowy zwra­camy Pań­stwu wszyst­kie otrzy­mane od Pań­stwa płat­no­ści, w tym koszty dostar­cze­nia rze­czy (z wyjąt­kiem dodat­ko­wych kosz­tów wyni­ka­ją­cych z wybranego przez Pań­stwa spo­sobu dostar­cze­nia innego niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dostar­cze­nia ofero­wany przez nas), nie­zwłocz­nie, a w każ­dym przy­padku nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym zosta­liśmy poin­for­mo­wani o Pań­stwa decy­zji o wyko­na­niu prawa odstą­pie­nia od niniej­szej umowy. Zwrotu płat­no­ści doko­namy przy uży­ciu takich samych spo­so­bów płat­no­ści, jakie zostały przez Pań­stwa użyte w pier­wot­nej trans­ak­cji, chyba że wyraź­nie zgo­dzi­li­ście się Pań­stwo na inne roz­wią­za­nie; w każ­dym przy­padku nie poniosą Pań­stwo żad­nych opłat w związku z tym zwro­tem.

Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.