Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ekspresowaklinika.pl;
 4. Sklep internetowy (dalej – Sklep lub Sklep internetowy) – serwis internetowy prowadzony przez V.A.S CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 8 Marca 40, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7312065036, REGON: 383459687, dostępny pod adresem ekspresowaklinika.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Dane kontaktowe dla klientów: adres korespondencyjny: Ekspresowa Klinika, ul. Jana Pawła II nr 34/lokal 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, telefon: +48 508 987 101, e-mail: biuro@ekspresowaklinika.pl

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Prawidłowe i pełne korzystanie przez Użytkowników z Usług oferowanych przez Administratora w ramach Sklepu wymaga posiadania komputera z rozdzielczością ekranu minimum 1024×768 lub wyższą, z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanym oprogramowaniem i przeglądarką internetową minimum Internet Explorer 7.0 lub wyższy, Google Chrome, FireFox , Opera, Safari, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od włączonej obsługi Cookies oraz zainstalowanego oprogramowania, np. typu Java, Java Script itp. Administrator zastrzega, iż w przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Użytkownikowi złożenia za pośrednictwem Witryny Zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.
 4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ekspresowaklinika.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Postanowienia dotyczące korzystania z Witryny

 1. Możliwość rejestracji w Sklepie internetowym jest opcjonalna. Klient ma prawo dokonać zamówienia bez konieczności rejestracji w Sklepie, jednakże po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowaniu. Proces rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na jednej ze stron Witryny. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub ograniczenia dostępu Klienta do Sklepu internetowego w przypadku naruszenia Regulaminu, a w szczególności w sytuacjach, gdy Klient:
  • podaje nieprawdziwe, nieprecyzyjne lub przestarzałe dane podczas rejestracji, które wprowadzają w błąd lub naruszają prawa innych osób,
  • narusza prawa innych Klientów Sklepu internetowego lub ich dobra osobiste poprzez działania podejmowane w Witrynie,
  • podejmuje inne działania uznane przez Sklep za sprzeczne z obowiązującym prawem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu, które naruszają dobre imię Sklepu. Osoba pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu nie może podejmować prób ponownej rejestracji bez wyraźnej zgody Sklepu.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania informacji i danych w związku z usługami oferowanymi na Witrynie, Sklep internetowy podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności w zakresie ochrony przed nieupoważnionym dostępem oraz modyfikacją przesyłanych danych osobowych w Internecie.
 2. Klient zobowiązuje się w szczególności do:
  • korzystania z Witryny zgodnie z obowiązującym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu,
  • nieprzesyłania treści zabronionych przez obowiązujące prawo, takich jak treści promujące przemoc, zniesławiające lub naruszające prawa innych osób,
  • niezakłócania funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań, takich jak rozsyłanie niechcianych wiadomości handlowych (spam) lub umieszczanie ich na Witrynie,
  • korzystania z treści dostępnych na Witrynie jedynie do celów osobistych. 

IV. Sposób zawierania Umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien odwiedzić stronę internetową ekspresowaklinika.pl i podjąć kolejne kroki techniczne, wybierając Towar i korzystając z dostępnych komunikatów oraz informacji na stronie.
 2. Wybór produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 3. W trakcie procesu składania Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych produktów do momentu, kiedy zatwierdzi Zamówienie. W tym celu musi kierować się komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia, zawierające informacje o wybranych produktach lub usługach, całkowitej cenie oraz innych kosztach.
 5. Aby złożyć Zamówienie, Klient musi zaakceptować postanowienia Regulaminu, podać wymagane dane osobowe i potwierdzić zamówienie.
 6. Informacje o produktach dostępne na stronach Sklepu internetowego stanowią ofertę w rozumieniu prawa. Wysłanie Zamówienia stanowi oświadczenie Klienta o chęci zawarcia Umowy sprzedaży z Sklepem, zgodnie z Regulaminem. Umowa uważa się za zawartą w momencie zarejestrowania Zamówienia Klienta w systemie informatycznym Sklepu internetowego, pod warunkiem, że Zamówienie jest zgodne z postanowieniami Regulaminu. Po zawarciu Umowy, Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia.

V. Dostawa

 1. Dostarczenie Produktów ograniczone jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Klienta adres podczas składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów jest realizowana poprzez:
  • Firma kurierska DPD – Koszty dostawy wynoszą 18 złotych na terenie kraju.
  • InPost Kurier – Koszty dostawy wynoszą 13 złotych na terenie kraju.
  • InPost Paczkomat – Koszty dostawy wynoszą 15 złotych na terenie kraju.
  • Odbiór osobisty zamówionego towaru w naszym sklepie nie jest możliwy. Koszty dostawy zostaną podane podczas procesu składania Zamówienia.
 1. Zamówienia są kompletowane i przygotowanie go do wysyłki w czasie nie dłuższym nić 3 dni robocze licząc od daty złożenia zamówienia. Zwykle ma to miejsce w ciągu jednego dnia roboczego.
 2. Termin dostawy wynosi maksymalnie 10 dni i jest liczony od daty złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie za pośrednictwem łącza dostępnego na stronie głównej serwisu ekspresowaklinika.pl oraz mają możliwość pobrania i wydruku kopii Regulaminu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) odbywa się poprzez przesyłanie ich pocztą elektroniczną. Wcześniejsze Zamówienia są widoczne w panelu klienta po zalogowaniu.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z oznaczeniem wysokości stawki), cła oraz inne obowiązkowe składniki.
 2. Klient ma możliwość uregulowania ceny w
  • Przelewem
  • Płatnością online w systemie Przelewy24

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na czas nieoznaczony bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od momentu objęcia rzeczy w posiadanie lub w przypadku, gdy inna osoba niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie przed upływem okresu 14 dni.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na czas nieoznaczony, Umowa uważana jest za niezawartą, a co za tym idzie, obie strony są zobowiązane do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń. Klient ma obowiązek odesłać rzecz, która jest przedmiotem zwrotu, niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od daty, w której poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli rzecz zostanie odesłana przed upływem 14 dni.
 3. Wzór odstąpienia od umowy oraz formularz zwrotu znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, zgodnie z powyższym, zwracamy wszelkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto bankowe podane w oświadczeniu. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwracanej rzeczy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy, opisane powyżej, nie dotyczy zakupów dokonanych przez przedsiębiorców. W stosunku do przedsiębiorców obowiązują odpowiednie przepisy prawa, zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów:
  • O wahań cen na rynkach finansowych, których przedsiębiorca nie kontroluje i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy,
  • O dostarczanie rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych na podstawie specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • O dostarczanie rzeczy podlegających szybkiemu zepsuciu lub posiadających krótki termin przydatności do użycia,
  • O dostarczanie rzeczy dostarczanych w opakowaniu zabezpieczającym, które po otwarciu nie może być zwrócone z powodów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • O dostarczanie rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, stają się nierozłączną częścią innych rzeczy,
  • O dostarczanie napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
  • O dostarczanie treści nie zapisanych na nośniku materialnym, jeżeli konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • O dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • O zawarcie umowy na licytacji publicznej.

VIII. Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Sklep, jako sprzedawca, ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub na mocy niniejszego Regulaminu należy kierować na podany wyżej adres korespondencyjny Danych kontaktowych. Ekspresowa Klinika zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni i w razie niemożliwości dokładnego rozpatrzenia, poinformuje Klienta o planowanym terminie rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Sklep jest producentem lub dystrybutorem wybranych Produktów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Produktów, Sklep, jako producent, ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli producent, na mocy dokumentu gwarancyjnego, przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego dane znajdują się w karcie gwarancyjnej. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie podlegają niezależnej gwarancji Sklepu, jako sprzedawcy. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zobowiązuje się do usuwania w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny w Danych kontaktowych lub adres e-mail.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a w przypadku niemożliwości zachowania tego terminu, poinformuje Klienta o planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

X. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory między Sklepem a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego podlegają właściwym sądom zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Ewentualne spory między Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane są przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.